با اوکسین اکسپرس بیشترین فروش را تجربه نمایید

پکیج ارسال زمینی

ارسال 30 بسته در ماه

900000 تومان

پکیج ارسال زمینی

ارسال 60 بسته در ماه

1700000 تومان

پکیج ارسال هوایی

ارسال 20 بسته در ماه

1900000 تومان

پکیج ارسال هوایی

ارسال 35 بسته در ماه

2900000 تومان

پکیج ارسال دریایی

ارسال 10 بسته در ماه

6000000 تومان

پکیج ارسال دریایی

ارسال 15 بسته در ماه

9000000 تومان