خدمات بین المللی

استفاده از چارچوب های چابک برای ارائه خلاصه ای قوی برای بررسی های سطح بالا.

بیشتر بدانید
لجستیک

نوین ترین شیوه انبارداری در ایران

بیشتر بدانید


با اوکسین اکسپرس بیشترین فروش را تجربه نمایید

توزیع در سراسر کشور
0
توزیع در ۳۲ استان کشور
لجستیک و نگهداری
0
بیش از 80 انبار در سراسر کشور
حمل و نقل زمینی
0
تن انتقال محصولات
پالت
0
پالت

800+ وسیله نقلیه

اوکسین اکسپرس دارای ناوگان وسیعی از وسایل نقلیه برای شما است.

فروش سال 1397

خدمات زمینی: 3,584 میلیون ریال
خدمات انبارداری: 800.3 میلیون ریال
خدمات دریایی و هوایی: 898.7 میلیون ریال

نیروی کار

بیش از 3500 کارمند در سراسر کشور حدود 120 کارآموز حرفه ای.

حمل و نقل دریایی و هوایی

330,000 حمل و نقل دریایی 287,000 حمل و نقل هوایی

برای موفقیت و افزایش فروش خود آماده هستید؟

800+ وسیله نقلیه

اوکسین اکسپرس دارای ناوگان وسیعی از وسایل نقلیه برای شما است.

فروش سال 1397

خدمات زمینی: 3,584 میلیون ریال
خدمات انبارداری: 800.3 میلیون ریال
خدمات دریایی و هوایی: 898.7 میلیون ریال

نیروی کار

بیش از 3500 کارمند در سراسر کشور حدود 120 کارآموز حرفه ای.

حمل و نقل دریایی و هوایی

330,000 حمل و نقل دریایی ، 287,000 حمل و نقل هوایی

برای موفقیت و افزایش فروش خود آماده هستید؟

نظرات کاربران

اوکسین اکسپرس

ما در 32 استان کشور محصولات شما حمل می کنیم و مرکز خدمات مشتریان را در سراسر کشور داریم